‘Blijft dit doen om mij te gedenken’

Reactie van uw pastores op het beleidsplan betreffende Eucharistievieringen, Woord- en Communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht

Beste mensen,
Op 27 oktober werden besturen, pastoraal teams, vrijwilligers en de geloofsgemeenschappen geïnformeerd door onze bisschop hoe hij over vijf jaar (het beleidsplan gaat in op 1 januari 2028) de verhouding ziet tussen de plaats van de H. Eucharistie en overige vieringen. De kardinaal wil dat we gezamenlijk de Eucharistie vieren op zondag. Daar is alles over te zeggen maar niet dat er verder geen enkele viering meer gehouden kan worden. Maar wat wel duidelijk is; géén Woord- en Communiediensten. De Woord- en Communiediensten zullen in het overige parochiële leven hun plaats behouden; bijvoorbeeld in de verzorgings- en verpleeghuizen en bij ontmoetingen waar ouderen en zieken maandelijks bij elkaar komen.

Deze beleidsnotitie heeft zijn impact. Voor de parochiële vrijwilligers, maar ook voor de diakens en de pastoraal werkers. Verschillende media hebben er al op gereageerd en ook binnen onze geloofsgemeenschappen is het regelmatig onderwerp van gesprek. Als pastores in ons bisdom hebben wij sinds het eucharistisch jaar (2019) vermoed dat onze bisschop met nieuw beleid zou komen ten aanzien van Woord- en Communiediensten zonder daarbij een tijdspad voor ogen te hebben gehad. Wellicht valt hier ons wat te verwijten; wij hebben er sinds het eucharistisch jaar feitelijk geen aandacht aan besteed of er in het pastoraal beleid actie op ondernomen.

Als pastores zijn we de vrijwilligers die voorgaan in Woord- en Communievieringen dankbaar en erkentelijk. Zij zijn, ook door het pastoraal team, vaak jarenlang gevraagd om voor te gaan en zij hebben zich altijd beschikbaar gesteld voor de geloofsgemeenschap.

Wat nu?
Allereerst willen we in het begin van het nieuwe kalenderjaar de vrijwilligers die voorgaan in Woord- en Communievieringen en uitvaartdiensten bijeen roepen om met elkaar te spreken over het beleidsplan. Wat betekenen deze inzichten voor hen? Welke mogelijkheden zien we? Hoe gaan we om met de vijf jaar die voor ons liggen? Ondertussen heeft pastoor Jansen contact gezocht met vicaris Cornelissen en binnenkort hebben het pastoraal team en de drie samenwerkende parochies een ontmoeting met de bisdomstaf. Daar komt dit onderwerp ook op tafel.

Als pastoraal team hebben we een gemeenschappelijke weg af te leggen met de geloofsgemeenschappen, de vrijwilligers, de gelovigen en de parochiebesturen. Wij hechten er belang aan dat deze weg voor ons allen begaanbaar is. Het bekijken van mogelijkheden binnen het gestelde beleidsplan is voor ons dan ook een uitgangspunt waarbij we van harte de hoop uitspreken dat u samen met ons hiernaar op zoek wilt gaan.

Met hartelijke groet,
Pastoraal werker Annet Zoet
Pastoor Jurgen Jansen