Di 18:30 Eucharistieviering – Via Kerkomroep

02/06/2020

Link Kerkomroep

Donatie

MET DE DIGITALE COLLECTE KUNT U DONEREN  VOOR ONZE ONLINE VIERINGEN

 

 

9e week door het jaar 2, dinsdag

eerste lezing (2 Petr. 3, 12-15a,17-18)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus.
Broeders en zusters,
verwacht en verhaast de komst van de dag Gods,
waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan
en de elementen wegsmelten in de vuurgloed.
Maar volgens de belofte des Heren
verwachten wij nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid zal wonen.
In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren
onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen,
in vrede met God.
En beschouwt het uitstel
dat de Heer u in zijn lankmoedigheid gunt
als een genade ten heil.
Vrienden,
gij zijt dus gewaarschuwd.
Past op dat gij u niet laat meeslepen
op de dwaalwegen van de goddelozen;
geeft uw standpunt niet prijs.
Neemt toe in de genade en de kennis
van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Hem zij de eer,
nu en in eeuwigheid!
Woord van de Heer.
Wij danken God.

evangelie (Mc. 12, 13-17)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij u, Christus.

In die tijd
stuurden de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten
enkele Farizeeën en Herodianen op Jezus af
om Hem vast te zetten.
Dezen kwamen bij Hem met de vraag:
“Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt
en U aan niemand stoort,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen,
maar leert de weg van God in oprechtheid.
Is het geoorloofd
belasting te betalen aan de keizer of niet?
Zullen we betalen of niet betalen?”
Maar Jezus, die hun huichelarij doorzag, antwoordde:
“Waarom probeert ge Mij te vangen?
Geeft Mij een tienling, dan zal Ik eens zien.”
Zij deden het.
Jezus vroeg hun nu:
“Van wie is deze beeldenaar en het randschrift ?”
Ze antwoordden:
“Van de keizer.”
Daarop sprak Jezus tot hen:
“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.”
En ze stonden verwonderd over Hem.
Woord van de Heer.
Wij danken God.