Do 18:30 Eucharistieviering vanuit de H. Blasius te Delden – Via Kerkomroep

04/06/2020

Link Kerkomroep

Donatie

MET DE DIGITALE COLLECTE KUNT U DONEREN  VOOR ONZE ONLINE VIERINGEN

 

 

Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester – Donderdag na Pinksteren – Feest

Eerste lezing (Gen. 22, 9-18 (vgl. A 69) – “Het offer van onze aartsvader Abraham.”

Uit het boek Genesis.
In die dagen bereikten Abraham en Isaak de plaats die God hun had aangewezen en Abraham bouwde daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel afte snijden, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: “Abraham, Abraham!” En hij antwoordde: “Hier ben ik.” Hij zei: “Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden.” Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Abraham noemde de plaats: de Heer zal erin voorzien; vandaar dat men nu nog zegt: Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: “Bij Mijzelf heb Ik gezworen – zo spreekt de Heer -, omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, omdat gij naar Mij hebt geluisterd.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Ofwel

Eerste lezing (Hebr. 10, 4-10 (vgl. IV 20) – “In de boekrol staat er over mij geschreven: ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.”

Uit de Brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters, het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt: “Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor Mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei Ik: Hier ben Ik. Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat: Ik ben gekomen, o God om uw wil te doen.” Eerst zegt Hij: “Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, die konden U niet behagen”, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt Hij: “Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen”. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Evangelie (Mt. 26, 36-42 (vgl. A 58) – “Ik ben bedroefd tot stervens toe.”

+ Uit het heilig evangelie volgens Matteüs.
Toen Jezus met zijn leerlingen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: “Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.” Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij.” Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.” Toen ging Hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: “Ging het dan uw krachten te boven één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad Hij: “Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiede.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.