Ma 9:30 uur Eucharistieviering – Via Kerkomroep en YouTube – PINKSTEREN

01/06/2020

Link Kerkomroep

Link YouTube

Donatie

MET DE DIGITALE COLLECTE KUNT U DONEREN  VOOR ONZE ONLINE VIERINGEN

 

 

Ter ere van de heilige maagd Maria, Moeder van de Kerk

 

Eerste lezing

Uit het boek Genesis (Gen 3, 9-15.20)
Nadat Adam in de tuin van Eden van de boom gegeten had
riep God de Heer de mens en vroeg hem:
‘Waar zijt gij?’
Hij antwoordde:
‘Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen.’
Maar God de Heer zei:
‘Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?’
De mens antwoordde:
‘De vrouw, die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.’
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw:
‘Hoe hebt ge dat kunnen doen?’
De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten.’
God de Heer zei toen tot de slang:
‘Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten!
Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven!
Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
Dit zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel.’
De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Ofwel

Eerste lezing

Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand 1, 12- 14)
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal
waar zij verblijf hielden:
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Thomas, Bartolomeüs en Matteüs,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.
Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed,
samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Evangelie (Johannes 19, 25-34)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
stonden bij het kruis van Jezus:
zijn moeder en de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Toen Jezus de moeder zag
en bij haar de leerling die Hij liefhad,
zei Hij tot de moeder:
‘Vrouw, zie uw zoon.’
Vervolgens zei Hij tot de leerling:
‘Zie uw moeder.’
En vanaf dat uur af nam de leerling haar bij zich op.
Woord van de Heer.
Wij danken God.