Vr 18:30 Eucharistieviering vanuit de H. Blasius te Delden – Via Kerkomroep

05/06/2020

Link Kerkomroep

Donatie

MET DE DIGITALE COLLECTE KUNT U DONEREN  VOOR ONZE ONLINE VIERINGEN

 

 

9e week door het jaar 2, vrijdag

eerste lezing (2 Tim. 3, 10-17)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Dierbare,
gij echter zijt mij trouw gevolgd:
in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen,
in mijn geloof, geduld, liefde en volharding;
ook in de vervolgingen en het lijden,
zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Ikonium en Lystra.
Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren!
Maar de Heer heeft mij uit alles gered.
Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven,
zullen vervolgd worden,
terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen,
anderen misleidend en zichzelf.
Blijf gij echter bij de leer, die gij gelovig hebt aanvaard.
Bedenk wie het waren, die u onderricht hebben
en hoe gij van kindsbeen af
vertrouwd zijt met de heilige geschriften;
daaruit kunt gij de wijsheid putten, die u leidt tot het heil,
door het geloof in Christus Jezus.
Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook
om te onderrichten in de waarheid en de dwalingen te weerleggen,
om de zeden te verbeteren
en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,
zodat de man Gods voor zijn taak berekend is
en toegerust voor elk goed werk.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

evangelie (Mc. 12, 35-37)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op:
“Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen,
dat de Messias Zoon van David is?
David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen:
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer:
zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
Als David zelf Hem Heer noemt,
hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”
Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.
Woord van de Heer.
Wij danken God.