SECTIE LITURGIE

Deze werkgroep bestaat uit de contactpersonen van de diverse werkgroepen. Acolieten, Avondwake, Verlies en verwerken, Koren, Bloemversiering, Collectanten, Lectoren/Lectrics. De werkgroep komt 2 keer per jaar samen om zaken te bespreken die er spellen in de diverse werkgroepen. We vergaderingen vinden plaatsen in Februari en Oktober.

WERKGROEP KLEUTERKERK / KINDERKERK

Doel en taak

De werkgroep Kleuterkerk nodigt de kleuters in Delden van harte voor de Kleuterkerkviering, in de Heilige Blasiuskerk in Delden. Kleuterkerk is een speciale oecumenische viering, waar iedereen welkom is. De viering is bedoeld voor peuters en kleuters om op hun eigen niveau kennis te maken met  geloven. Natuurlijk zijn (groot)ouders, broertjes, zusjes ook van harte welkom. Een kleuterkerkviering duurt ongeveer drie kwartier en volgt altijd een vaste structuur. We luisteren we naar een bijbelverhaal en de kinderen spelen dit na. Verder worden er kaarsen aangestoken, liedjes gezongen en een gebedje opgezegd. Ook nemen de kinderen tekeningen of werkjes mee die we ‘als hart onder de riem’ geven aan iemand die dat nodig heeft. In de pauze drinken we ranja, koffie of thee. De viering is altijd de 3e zondag van de Maand

 

link

 

WERKGROEP KINDERNEVENDIENST

De groep heeft als doel de lezing van de zondag in een voor kinderen begrijpelijke taal te vertellen. Hulpmiddelen hierbij zijn: een verhaal uit de kinderbijbel, een lied, een werkstukje, e.d. De werkgroep probeert om iedere zondag in de maand een Kindernevendienst te regelen, aangezien de viering nu om en om zijn. Dat houdt in niet dat er alleen een kindernevendienst is op de zondagen. Degene die de kindernevendienst verzorgt, zoekt bij de lezing van die zondag een bijpassende tekst/werkwijze, en bereidt deze voor. De groep komt drie keer per jaar bijeen ter bespreking van het rooster ,eventuele problemen, suggesties, enz. Na elke kindernevendienst wordt er een kort verslag gemaakt.

De contactpersoon neemt 2 keer per jaar deel aan de vergadering Sectie liturgie. Als er problemen zijn in de werkgroep kunnen die daar besproken worden. Verder kan men altijd een overleg aanvragen bij de Pastoraat/locatieraad als ze hulp nodig hebben van deze werkgroepen

WERKGROEP GEZINSVIERING

De groep heeft als doel om ongeveer acht vieringen per jaar te verzorgen, die bestemd zijn voor het hele gezin en die vooral begrijpend zijn voor de kinderen.
Het kinderkoor zingt de liedjes. Plannen van de vieringen in overleg met de dirigent van het kinderkoor. Het samenstellen en helpen uitvoeren van de gehele viering.

De werkgroep verzorgt acht gezinsvieringen per jaar. Ongeveer zes weken vóór een gezinsviering komt de groep bij elkaar om samen de teksten uit te zoeken. Vervolgens gaat het boekje naar de dirigent van het kinderkoor, die er toepasselijke liedjes bij zoekt..

Daarna gaat alles naar de typiste, die het geheel typt. Dan wordt door iemand van de werkgroep samen met de pastor het boekje bekeken. Zonodig worden wijzigingen aangepast door de typiste, waarna het boekje door de koster wordt gedrukt. In de laatste week voor de viering worden door de groep de boekjes gevouwen en kinderen gevraagd om te lezen of om misdienaar te zijn. De dirigent van het kinderkoor zorgt ervoor dat de liedjes met het kinderkoor worden ingestudeerd. Naast de geplande bijeenkomsten komt de groep één keer per jaar bijeen voor een evaluatie.

De contactpersoon neemt 2 keer per jaar deel aan de vergadering Sectie liturgie. Als er problemen zijn in de werkgroep kunnen die daar besproken worden. Verder kan men altijd een overleg aanvragen bij de Pastoraat/locatieraad als ze hulp nodig hebben van deze werkgroepen

WERKGROEP AVONDWAKE

De werkgroep heeft als doel het verzorgen van avondwaken wanneer de nabestaanden van een overleden parochiaan dit wensen. Het voorgaan in de avondwake en het voorbereiden van de viering van Allerzielen. Voor deze laatste viering worden de nabestaanden van de in het afgelopen jaar overleden parochianen door de werkgroep uitgenodigd.

De groep bestaat uit zes personen en kan, na overleg met de pastor, zonodig aangevuld worden. De groep wordt ondersteund in deze viering door een koor en. De groep doet haar werk zoveel mogelijk in dezelfde combinatie van twee personen. Deze twee personen gaan, na een telefoontje met de mededeling wie overleden is, en wanneer de uitvaart plaatsvindt, op bezoek bij de nabestaanden. Met hen wordt overleg gepleegd over de inhoud van de avondwake, en de mogelijke inbreng van de familie.

Er wordt geluisterd naar wat de mensen te vertellen hebben, naar aanleiding waarvan een korte levensschets van de overledene wordt gegeven. Aan het eind van de avondwake wordt een houten kruisje met de geboorte en overlijdensdatum van de overledene ter gedachtenis opgehangen in de dagkapel. Meestal wordt na zes weken nog eens een bezoek afgelegd bij de nabestaanden. Na verloop van één jaar wordt het kruisje naar de nabestaanden gebracht.

De contactpersoon neemt 2 keer per jaar deel aan de vergadering Sectie liturgie. Als er problemen zijn in de werkgroep kunnen die daar besproken worden. Verder kan men altijd een overleg aanvragen bij de Pastoraat/locatieraad als ze hulp nodig hebben van deze werkgroepen

WERKGROEP ACOLIETEN

 

Doel en taak

Het assisteren van de pastor tijdens de eucharistieviering, Hierbij kan men denken aan het aanbrengen van de gaven voor het Tafelgebed. Het bellen tijdens de consecratie Het uitreiken van de communie. En waar nodig staan met Kaarsen bijvoorbeeld bij het evangelie

Het bijwonen van vergaderingen die de acolieten betreffen. De groep van de Acolieten bestaat uit 9 personen . De Eucharistievieringen waarin wij de Priester helpen is de een keer op de zaterdagavond om 19:00 uur en de andere keer op de zondagmorgen om 9:30 uur.

Overleg

De contactpersoon neemt 2 keer per jaar deel aan de vergadering Sectie liturgie. mochten er problemen zijn in de werkgroep kunnen die daar besproken worden. Verder kan men altijd een overleg aanvragen bij de Pastoraat/locatieraad als ze hulp nodig hebben van deze werkgroepen

Mocht je na dit verhaal interesse hebben kunnen je melden bij de Koster.

WERKGROEP LECTOREN/LECTRICES

De groep heeft als doel vanuit de parochiegemeenschap ondersteuning te verlenen bij eucharistievieringen tijdens het weekend en kerkelijke feestdagen.

Het verzorgen van lezingen, voorbeden en mededelingen tijdens bovengenoemde vieringen. De groep bestaat uit ruim 8 leden. De groep komt zo nodig bijeen ter bespreking van eventuele problemen, suggesties, e.d.

De contactpersoon neemt 2 keer per jaar deel aan de vergadering Sectie liturgie. Als er problemen zijn in de werkgroep kunnen die daar besproken worden. Verder kan men altijd een overleg aanvragen bij de Pastoraat/locatieraad als ze hulp nodig hebben van deze werkgroepen

WERKGROEP COLLECTANTEN

De groep heeft tot doel de collectegelden tijdens de vieringen in te zamelen.De groep bestaat uit drieëntwintig collectanten. Periodiek ontvangen de collectanten een rooster waarin is aangegeven in welke vieringen hun aanwezigheid wordt verlangd.

Naam: “Lopen maar”

Jaarlijks vindt er een uitstapje plaats, tezamen met de partners. De hieraan verbonden kosten worden door de leden zelf betaald.

De contactpersoon neemt 2 keer per jaar deel aan de vergadering Sectie liturgie. aLs er problemen zijn in de werkgroep kunnen die daar besproken worden. Verder kan men altijd een overleg aanvragen bij de Pastoraat/locatieraad als ze hulp nodig hebben van deze werkgroepen

WERKGROEP BLOEMVERSIERING

 

De werkgroep verzorgt de bloemen in de gehele kerk, waaronder het priesterkoor, de zij-altaren en de mariakapel.

De groep bestaat uit dames. Dames die om de beurt, in groepjes van drie, éénmaal in de veertien dagen de kerk van verse bloemen voorzien. Eénmaal per week gaat één van de dames de bloemen verzorgen en bekijkt wat er weer aan nieuwe bloemen moet worden besteld. De kleuren in de boeketten worden zoveel mogelijk afgestemd op de feestdagen:

Kerstmis                wit met rood

Pasen                    wit met geel

Pinksteren             een felle kleur er tussen

De kleuren moeten passen bij het interieur van de kerk. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de pastor, de koster, mensen van de gezinsviering, en degenen die de zonnebloemzondag verzorgen.In de maand november komt de groep bijeen, bij één van de dames thuis. Onder het genot van een kop koffie en een glas wijn wordt dan besproken hoe de kerkversiering in het afgelopen jaar is geweest. Bij een huwelijk of jubileum kan men altijd overleggen welke kleuren men in de bloemstukken wil hebben.

De contactpersoon neemt 2 keer per jaar deel aan de vergadering Sectie liturgie Als er problemen zijn in de werkgroep kunnen die daar besproken worden. Verder kan men altijd een overleg aanvragen bij de Pastoraat/locatieraad als ze hulp nodig hebben van deze werkgroepen

WERKGROEP EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Onze werkgroep is een actieve werkgroep van ongeveer zes leden. De werkgroep start rond september van elk jaar met de voorbereidende activiteiten voor de Eerste Heilige Communie welke doorgaans in de maand mei plaatsvindt.

Alle te verrichtten taken worden afgestemd tussen de pastor, leerkrachten van de katholieke basisscholen en de werkgroep. Een persoon coördineert het geheel. De werkgroep vergadert een keer per maand.

Naast de vergaderingen en papieren werkzaamheden zijn er een aantal activiteiten te benoemen;

–                      Presentatieviering, waarna het project ter voorbereiding van de Eerste Heilige Communie van start gaat.

–                      Organiseren van het rondje Kerkenpad.

–                      Bezoek van groep 4 aan de bakkers te Delden.

–                      Gezamenlijke broodmaaltijd van alle kinderen samen in de hal van de school.

–                      De communieviering.

Eind februari gaan wij van start met de informatieavond en kind-ouderbijeenkomsten.

De pastor komt gedurende 4 a 5 weken, één maal per week de groepen 4 van beide basisscholen, om de kinderen voor te bereiden.

Als parochiële werkgroep stellen wij ons ten doel: de pastor en de katholieke basisscholen te ondersteunen en te assisteren bij de voorbereidingen op het sacrament van de Eerste Heilige Communie.

De kinderen, welke niet op een van de katholieke basisscholen zitten en de kinderen van de Openbare Basisschool te Azelo, worden tevens in de gelegenheid gesteld dit sacrament in onze parochie te ontvangen.

WERKGROEP HEILIG VORMSEL

Het vormsel wordt niet meer onderling per geloofsgemeenschap geregeld maar in Parochieverband. Dat betekent dat er van de diverse geloofsgemeenschappen kinderen zijn die het Vormsel doen. Wel te verstaan uit de Heilige geestparochie. Delden, Goor, Bentelo, Beckum, Hengevelde en Sint Isidorushoeve. Het Vormsel vindt plaats in de tweede helft van het Jaar.

Werkwijze

Het Vormsel is opgebouwd uit 5 avonden en 1 middag. Verder is natuurlijk de viering waren in de Vormelingen worden voorgesteld. En er is een korte bijeenkomst waarin geoefend wordt voor de werkelijke grote dag. De dag waarop u zoon of dochter wordt gevormd in de bijhorende viering.

  1. Eerste bijeenkomst is de avond waar ouders en vormelingen zijn uitgenodigd en met elkaar kennismaken. Hier starten we ook met het traject met als doel om uiteindelijke bij Jezus te horen de Heilige Geest.
  2. Tweede bijeenkomst is het bezoek aan de Zusters van Denekamp
  3. Derde bijeenkomst is voor de vormelingen en een aantal ouders waren we samen op zoek gaan naar de Heilige Geest dit doen we d.m.v. het leesmateriaal (boek Het Licht op ons Pad) en wat andere leuke opdrachten.
  4. De Voorstelviering waren in de Vormelingen worden voorgesteld aan de medeparochianen.
  5. Vierde bijeenkomst is voor de vormelingen en een aantal ouders. We gaan verder met het leesmateriaal en wat andere leuke opdrachten
  6. Vijfde bijeenkomst kennismaking met de Vormheer. Hierbij zijn alle vormelingen en ouders aanwezig.
  7. De Vormselviering waren de Vormelingen dat werkelijke worden gevormd
  8. Zesde bijeenkomst is de terugblik en kennismaking met M25.

 

De werkgroep van het vormsel bestaat op dit moment uit een Pastoraal medewerker en een paar vrijwilligers die haar ondersteunen op de avonden en bij de Eucharistievieringen. We zijn natuurlijk altijd opzoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. U kunt zich aanmelden bij Michel ter Grefte via emailadres  nieuwslocatieraaddelden@gmail.com

Raad van Kerken Delden

In de akte Oprichting stichting Raad van Kerken Delden d.d. 28 december 2015 is de doelstelling van de Raad van Kerken als volgt verwoord:

1. De stichting heeft als doel: het in Bijbels perspectief willen bevorderen van de oecumene met als opdracht: hoe kunnen wij onze eenheid als christenen beleven, uitdragen en vieren. De Raad wil daartoe de eenheid stimuleren door elkaars geloof te respecteren, door oecumenische vieringen te organiseren, door een gemeenschappelijk kerkblad “Kerkennieuws” te verzorgen en door activiteiten op te zetten die tot verdieping van ons geloof inspireren en tot versterking van onze christelijke gemeenschap, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitvoeren van projecten in de breedste zin van het woord.

2018-2019JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN KERKEN DELDEN
2019-2020JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN KERKEN DELDEN

Programma Oecumische avondgebed 14112021

Raad-van-Kerken-informatie-20042022

De meest recente kerkennieuws edities zijn te vinden in het digitale archief.

In 2022 vindt er iedere eerste donderdag van de Maand een Oecumenisch viering Plaats om 19:00 uur. voor verdere informatie houdt u de website in de gaten