Werkgroep LITURGIE

Doel

De liturgische voorbereiding van bijzondere kerkelijke vieringen.

Taak

Bespreking van liturgische inhoudelijkheid en vormgeving van deze vieringen, alsmede contactlegging met degenen die voorgaan.

Samenstelling

De groep bestaat uit vijf leden. Er bestaat geen rooster van aftreden.

Werkwijze

De groep komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. Nadruk ligt op samenspraak over de regeling van liturgische vormen en de uitvoering daarvan.

Rapportage

Via de coördinator rapporteert de werkgroep aan de sectie liturgie, alsmede en zo nodig aan de parochievergadering.

Overleg en samenwerking

Waar de werkgroep liturgie bij de voorbereiding van vieringen te maken krijgt met andere, uitvoerende werkgroepen, voert zij overleg met de desbetreffende werkgroep. Als eerstverantwoordelijke inzake de parochiële liturgie, maakt de pastor deel uit van de werkgroep.

WERKGROEP KINDERNEVENDIENST

 

Doel en taak

De groep heeft als doel de lezing van de zondag in een voor kinderen begrijpelijke taal te vertellen. Hulpmiddelen hierbij zijn: een verhaal uit de kinderbijbel, een lied, een werkstukje, e.d.

Samenstelling

De groep bestaat uit tien dames die volgens een rooster werken.

Werkwijze

Degene die de kindernevendienst verzorgt, zoekt bij de lezing van die zondag een bijpassende tekst/werkwijze, en bereidt deze voor.

De werkgroep verzorgt in de maanden juni drie extra kindernevendiensten op zaterdagavond in het parochiehuis voor de kinderen die in dat jaar de eerste H. Communie hebben gedaan. Aan de hand van een project wordt dan de eucharistieviering en de woord- en communievering nog eens uitgelegd.

De groep komt drie keer per jaar bijeen ter bespreking van het rooster ,eventuele problemen, suggesties, enz.

Rapportage

Na elke kindernevendienst wordt er een kort verslag gemaakt.

WERKGROEP GEZINSVIERING

 

Doel

De groep heeft als doel om ongeveer acht vieringen per jaar te verzorgen, die bestemd zijn voor het hele gezin en die vooral begrijpend zijn voor de kinderen.
Het kinderkoor zingt de liedjes.

Taak

Plannen van de vieringen in overleg met de dirigent van het kinderkoor. Het samenstellen en helpen uitvoeren van de gehele viering.

Samenstelling

Er is een werkgroep die bestaand uit zes personen en een typiste.

Werkwijze

De werkgroep verzorgt acht gezinsvieringen per jaar. Ongeveer zes weken vóór een gezinsviering komt de groep bij elkaar om samen de teksten uit te zoeken. Vervolgens gaat het boekje naar de dirigent van het kinderkoor, die er toepasselijke liedjes bij zoekt..

Daarna gaat alles naar de typiste, die het geheel typt. Dan wordt door iemand van de werkgroep samen met de pastor het boekje bekeken. Zonodig worden wijzigingen aangepast door de typiste, waarna het boekje door de koster wordt gedrukt. In de laatste week voor de viering worden door de groep de boekjes gevouwen en kinderen gevraagd om te lezen of om misdienaar te zijn. De dirigent van het kinderkoor zorgt ervoor dat de liedjes met het kinderkoor worden ingestudeerd.

Naast de geplande bijeenkomsten komt de groep één keer per jaar bijeen voor een evaluatie.

WERKGROEP AVONDWAKE

 

Doel

De werkgroep heeft als doel het verzorgen van avondwaken wanneer de nabestaanden van een overleden parochiaan dit wensen.

Taak

Het voorgaan in de avondwake en het voorbereiden van de viering van Allerzielen. Voor deze laatste viering worden de nabestaanden van de in het afgelopen jaar overleden parochianen door de werkgroep uitgenodigd.

Samenstelling

De groep bestaat uit zes personen en kan, na overleg met de pastor, zonodig aangevuld worden. De groep wordt ondersteund door een organist.

Werkwijze

De groep doet haar werk zoveel mogelijk in dezelfde combinatie van twee personen. Deze twee personen gaan, na een telefoontje met de mededeling wie overleden is, en wanneer de uitvaart plaatsvindt, op bezoek bij de nabestaanden. Met hen wordt overleg gepleegd over de inhoud van de avondwake, en de mogelijke inbreng van de familie.

Er wordt geluisterd naar wat de mensen te vertellen hebben, naar aanleiding waarvan een korte levensschets van de overledene wordt gegeven.

Aan het eind van de avondwake wordt een houten kruisje met de geboorte en overlijdensdatum van de overledene ter gedachtenis opgehangen in de dagkapel.

Meestal wordt na zes weken nog eens een bezoek afgelegd bij de nabestaanden.

Na verloop van één jaar wordt het kruisje naar de nabestaanden gebracht.

WERKGROEP ACOLIETEN

 

Doel en taak

Het assisteren van de pastor tijdens de eucharistieviering, het op tijd aanwezig zijn daarvoor en na de viering het helpen van de koster.

Activiteiten

Het helpen van de pastor, voor zover gewenst en noodzakelijk, vóór, tijdens en na de vieringen.

Het bijwonen van vergaderingen die de acolieten betreffen.

Samenwerking

Van samenwerking met andere werkgroepen is weinig tot geen sprake.

WERKGROEP LECTOREN/LECTRICES

 

Doel

De groep heeft als doel vanuit de parochiegemeenschap ondersteuning te verlenen bij eucharistievieringen tijdens het weekend en kerkelijke feestdagen.

Taak

Het verzorgen van lezingen, voorbeden en mededelingen tijdens bovengenoemde vieringen.

Samenstelling

De groep bestaat uit ruim twintig leden.

Werkwijze

De groep komt zonodig bijeen ter bespreking van eventuele problemen, suggesties, e.d.

WERKGROEP COLLECTANTEN

 

Doel en taak

De groep heeft tot doel de collectegelden tijdens de vieringen in te zamelen.

Samenstelling

Deze bestaat uit drieëntwintig collectanten.

Werkwijze

Periodiek ontvangen de collectanten een rooster waarin is aangegeven in welke vieringen hun aanwezigheid wordt verlangd.

Varia

Naam: “Lopen maar”

Jaarlijks vindt er een uitstapje plaats, tezamen met de partners. De hieraan verbonden kosten worden door de leden zelf betaald.

WERKGROEP KERKVERSIERING

 

Doel

Het verzorgen van de bloemen in de gehele kerk, waaronder het priesterkoor, de zij-altaren en de mariakapel.

Samenstelling

De groep bestaat uit tien dames.

Werkwijze

Dames die om de beurt, in groepjes van drie, éénmaal in de veertien dagen de kerk van verse bloemen voorzien. Eénmaal per week gaat één van de dames de bloemen verzorgen en bekijkt wat er weer aan nieuwe bloemen moet worden besteld.

De kleuren in de boeketten worden zoveel mogelijk afgestemd op de feestdagen:

Kerstmis                wit met rood

Pasen                    wit met geel

Pinksteren             een felle kleur ertussen

De kleuren moeten passen bij het interieur van de kerk.

Er wordt rekening gehouden met de wensen van de pastor, de koster, mensen van de gezinsviering, en degenen die de zonnebloemzondag verzorgen.

Overig

In de maand november komt de groep bijeen, bij één van de dames thuis. Onder het genot van een kop koffie en een glas wijn wordt dan besproken hoe de kerkversiering in het afgelopen jaar is geweest. Bij een huwelijk of jubileum kan men altijd overleggen welke kleuren men in de bloemstukken wil hebben.

WERKGROEP EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Onze werkgroep is een actieve werkgroep van ongeveer zes leden. De werkgroep start rond september van elk jaar met de voorbereidende activiteiten voor de Eerste Heilige Communie welke doorgaans in de maand mei plaatsvindt.

Alle te verrichtten taken worden afgestemd tussen de pastor, leerkrachten van de katholieke basisscholen en de werkgroep. Een persoon coördineert het geheel. De werkgroep vergadert een keer per maand.

Naast de vergaderingen en papieren werkzaamheden zijn er een aantal activiteiten te benoemen;

–                      Presentatieviering, waarna het project ter voorbereiding van de Eerste Heilige Communie van start gaat.

–                      Organiseren van het rondje Kerkenpad.

–                      Bezoek van groep 4 aan de bakkers te Delden.

–                      Gezamenlijke broodmaaltijd van alle kinderen samen in de hal van de school.

–                      De communieviering.

Eind februari gaan wij van start met de informatieavond en kind-ouderbijeenkomsten.

De pastor komt gedurende 4 a 5 weken, één maal per week de groepen 4 van beide basisscholen, om de kinderen voor te bereiden.

Als parochiële werkgroep stellen wij ons ten doel: de pastor en de katholieke basisscholen te ondersteunen en te assisteren bij de voorbereidingen op het sacrament van de Eerste Heilige Communie.

De kinderen, welke niet op een van de katholieke basisscholen zitten en de kinderen van de Openbare Basisschool te Azelo, worden tevens in de gelegenheid gesteld dit sacrament in onze parochie te ontvangen.

WERKGROEP HEILIG VORMSEL

 

In onze parochie wordt het Heilig Vormsel toegediend in het voorjaar, meestal op een zaterdagavond in de maand maart.

De voorbereidingen gaan via de katholieke basisscholen, in nauwe samenwerking met de parochie. Kinderen die niet op de katholieke basisscholen zitten, maar toch gevormd willen worden, evenals de kinderen van de Openbare basisschool Azelo, worden door de pastor en iemand van de werkgroep voorbereid.

Alle kinderen van groep 8 doen mee aan de voorbereidingen, via een project, dat door de leerkrachten wordt begeleid.

Dit project, dat zeven weken duurt, sluit nauw aan bij de belevingswereld van deze 11- en 12 jarige kinderen. Tevens komt er iemand van de Wereldwinkel in de klas om de kinderen over hun werk te vertellen. Ook is er een bezoek van de kinderen aan een gastgezin.

Bij ieder hoofdstuk is ook een thuisopdracht, voor ouders en kinderen samen.

De pastor komt in de voorbereidingsperiode twee keer in de klas en de vormheer ook een keer, om met de kinderen kennis te maken en te vertellen wat het sacrament van het Heilig Vormsel precies inhoudt.

In de week vóór het vormsel, is er een korte voorbereidende viering in de kerk met de vormelingen, ouders, broertjes en zusjes.

De viering waarin de kinderen gevormd worden is van, voor en door de kinderen.

Omdat één en ander nogal wat organisatie vergt, kent onze parochie een werkgroep, die zich bezighoudt met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Deze groep bestaat uit vier vrijwilligers.