Opleiding voor permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent

In september 2018 is het Ariënsinstituut gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de bisschop en in de afgelopen jaren zijn drie
mannen tot diaken gewijd – hun inzet en initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van het pastoraal team. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk. In september 2024 wil het Ariënsinstituut wederom beginnen met een nieuw studiejaar.

Voor de goede orde zetten wij de verschillende opleidingen van het Ariënsinstituut nog even op een rij:

Priester

Het Ariënsinstituut is in het aartsbisdom vooral bekend als priesteropleiding. Ook voor de toekomst zoeken wij mannen die de Heer als priester willen dienen. Onlangs is er een inspirerende film uitgekomen waarin drie priesters uit ons aartsbisdom aan het woord komen over hun leven als priester.

Diaken

Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Het dienen van God en de mensen is een opdracht voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid doordat hij krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus
tegenwoordig stelt. Voor toelating tot de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken gelden eigen criteria.

Catecheet

Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die als catecheet zich met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten voor het geloofsonderricht. Dit doen zij onder de verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor een periode van vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als medewerker in de parochiecatechese.

Diaconaal assistent

Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger met hart voor caritas en diaconie die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie. De diaconaal assistenten werken vanuit de liefde voor de naaste die ons door Jezus Christus is voorgeleefd, onder verantwoordelijkheid van de pastoor en
in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor een periode van vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als diaconaal assistent.

Waar moet u aan voldoen?

Om voor een zending door de aartsbisschop (en dus voor de opleiding) in aanmerking te komen, moet de kandidaat aan een aantal criteria voldoen:

  1. De kandidaat dient praktiserend rooms-katholiek te zijn, de leer van de Kerk te onderschrijven en een levensstaat te voeren die daarmee overeenstemt.
  2. De kandidaat is tussen circa 28 en 55 jaar oud.
  3. De kandidaat is rooms-katholiek gedoopt en gevormd.
  4. De kandidaat is – indien gehuwd – voor de R.-K. Kerk getrouwd.
    N.B.: voor een kandidaat voor het permanent diaconaat geldt dat zijn eventuele echtgenote ook rooms-katholiek gedoopt en gevormd dient te zijn.
  5. De echtgenoot of echtgenote stemt in met de opleiding en toekomstige zending.

Aanmelden

Tot uiterlijk 1 juni kunnen er kandidaten voorgedragen worden. Daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats en wordt gekeken of u in september
aan de opleiding kunt beginnen.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich aanmelden via het secretariaat van het pastoraal team contact@pastoraalteam.nl.